علوم کاربردی سیب زمینی (ASP) - فرایند پذیرش مقالات